Get Adobe Flash player
Abonner på opdateringer

Regler / Vigtigt

 

Vigtige meddelelser

Nyt fra Brugerrådet

Vedtægter

Retningslinjer og ordensregler

Vigtige meddelelser

Det er blevet vedtaget, at alle foreninger skal betale kontingent på 100.- kr. pr. år.
Beløbet indsættes på konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5365 konto 0242095.

Nyt fra Brugerrådet

Brugerrådsreferat fra Frivillighedsstedet i Frederikssund
d. 22. august 2017 kl. 17.30-19.00.

Referat

Tilstede: Bente (Diabetes- og Fibromyalgiforeningen), Pia (Dansk Vandrelaug), Anne Marie (Diabetesforeningen), Henny (Hjerteforeningen), Thomas (Lokal SIND) og Pia Rogren Simonsen (Kultur og Fritid, Frederikssund Kommune).

Ikke deltagende: Ingen.

Bente bød velkommen!

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Bente: Punkt 5. Det var tirsdag d. 22. august og ikke d. 22. maj!

Ellers godkendt!

2. Information fra Kommunen v/ Pia Rogren Simonsen:

Pia informerede: Byrådet i Frederikssund Kommune varslede besparelser for budgettet for 2017.

Kommunen fattes penge!

Det medfører selvsagt knappe ressourcer og økonomisk svage og/eller udsatte borgere!

Så hvad kan kommunen hjælpe til med?! Det er svært at overskue.

Men emnet kunne være: Gældsrådgivning til svage borgere, som søger støtte og hjælp!

Andre kommuner har samlet gode erfaringer sammen. Nøgleordet er: Forebyggelse!

Det drejer sig om et helt nyt projekt! Det bygger fundamentalt på frivilligt, socialt arbejde! Fra ligemand

til ligemand. Borgeren søger støtte på en anden måde. Man møder folk, hvor de er!

Et godt initiativ!

Teten tages af kommunen og tre velvillige samarbejdspartnere: Samvirke, KFUM og Dansk Folkehjælp!

Velfærdsudvalget besluttede at budgettere med 100.000 kr. for kalenderåret 2017 – og 50.000 kr. efterfølgende de næste år.

Bemærk: Frederikssund Kommune har kun givet penge! Men er ellers ikke aktør!

Pias forespørgsel gik på, om projektet kan finde sted på Frivillighedsstedet? Brugerrådet udviste

sympati og en god vilje overfor kommunens forslag.

Men er der plads på Frivillighedsstedet? Kan der bookes lokaler?

Planen er: 4-6 frivillige rådgivere én eller to gange på en uge! Måske én fast dag om ugen? Aften eller dag? Det kan være afgørende!

Krav: Der skal forefindes internetadgang og printer! Hvilket Frivillighedsstedet tilfredsstiller.

Registrer: Mange af kommunens lokaler er allerede booket. Kommunen mangler plads. Så der efterlyses

kontinuerligt efter mulige lokaler i kommunen (…).

Nyt møde desangående finder sted d. 6. september.

Notér: Det kan være gældsrådgivning med pondus!

Brugerrådet bakkede op! Der er dog et (mindre) problem med tider og dage, hvor projektet kan afvikles.

Men, det er et problem, der kan løses.

Der inviteres til et pressemøde på Frivillighedsstedet d. 6. september mellem kl. 15.30-18.30. Pia booker lokaler hos webmaster Helle Sørensen.

3. Nyt fra Formanden:

Intet.

4. Kasserens indlæg:

Pia orienterede kort: Kontanter: 153 kr. og på konto i banken 36.664,35 kr.

5. Frivillig fredag, dagsorden for dagen:

Dagsorden for Frivillig fredag d. 29. september 2017 på Elværket:

Åbningstalen bliver holdt af (Viceborgmester, Velfærdsformand) Kasper Andersen. Det sker fra kl. 11.00.

Meteorolog og kendis Peter Tanev kommer forbi mellem kl. 12.30-14.00 og holder et foredrag om klimaændringer samt om stormen ”Bodil”, der (desværre også) ramte Frederikssund og omegn.

En ide: Kan eventen med Peter Tanev åbnes med: ”Du danske sommer/ Jeg elsker dig… ” Henny kopierer

tekst til uddeling.

Spillemændene fra Slangerup underholder mellem kl. 11.00-15.00.

Hvad angår mad og drikkelse på dagen: Ved Elværket vil der være en pølsevogn, hvor man kan stille

sin sult – gratis, såmænd! Øl, vand og vin kan købes. Det foregår i tidsrummet: kl. 12.00-14.00.

Merchandises og materialer er indkøbt af Bente: Gratis plakater, balloner mv. samt indkøbte kuglepenne.

Bente holder en sluttale kl. 14.00. Farvel!

Vi regner med, at vi bliver i omegnen af 50 personer.

Henny udarbejder en annonce til Lokalaviserne i Frederikssund og Egedal Kommuner. Den skal være

i hænde d. 21. eller 22. september; altså godt en uge før arrangementet.

I øvrigt: Røde Kors Integration, mandegruppen har nu også (til)meldt sig!

OBS! Alle foreninger skal være klar kl. 11.00. Altså med forberedelse, materialer og borde!

Brugerrådet møder op senest kl. 09.30!

Husk, vi skal også rydde op til sidst! Alle hjælper hinanden.

Pia og Anne Marie køber ind dagen før! De mødes efter kl. 10.00 d. 28. september! Pia og Anne Marie snakker sammen.

6. Næste møde:

Vi skriver sammen! Mødetidspunkt aftales!

Næste brugerrådsmøde: Evaluering af Frivillig fredag tirsdag d. 24. oktober 2017.

7. Eventuelt:

Intet.

Tak for et begivenhedsrigt møde!

Referent: Thomas Wester, Frederikssund d. 28. august 2017.

 

Vedtægter

Vedtægter og forretningsorden for brugerråd er udarbejdet af en arbejdsgruppe og derefter godkendt i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vedtægter og forretningsorden danner grundlaget for brugerrådets daglige arbejde og retningslinjer for brugerrådets drift af Frederikssund Frivillighedssted.

Vedtægter for Frivillighedsstedet i Frederikssund kommune

Formål

§ 1 Hovedmålsætningen for Frivillighedsstedet er, at støtte, inspirere, formidle og udvikle det frivillige arbejde lokalt. Frivillighedsstedet skal være et lokalt videnscenter for frivilligt socialt arbejde.

Frivillighedsstedet skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.

Målsætningen er endvidere, at skabe endnu bedre vilkår og rammer for det frivillige sociale- og patientrettede arbejde i Frederikssund kommune og åbne op for, at flere organisationer og foreninger kan udnytte hinandens ressourcer igennem en fælles rådgivningsfunktion.

Lovgrundlag

§ 2 Frivillighedsstedet er oprettet efter Servicelovens § 18 og modtager støtte herfra.

Organisatorisk placering og sammensætning

Brugerrådet

§ 5 Brugerrådet består af 5 medlemmer.

Suppleanter for brugerrådets repræsentanter vælges af brugerrådets medlemmer, således at ny valghandling ikke er nødvendig.

Stk. 3: Brugerrådets medlemmer vælges i første omgang for 2 år, dog således, at halvdelen af medlemmerne første gang vælges for 1 år, så der sikres kontinuitet.

Derefter vælges brugerrådet på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen efter de, i vedtægterne, nedfældede retningslinjer.

Økonomi

§ 6 Brugerådet udarbejder årligt et driftsbudget for frivillighedsstedet, som Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til i forbindelse med fordeling af midler efter § 18 puljen.

Brugerådet har over for det politiske udvalg ansvaret for at den tildelte bevilling overholdes. Der aflægges årligt et regnskab for de tildelte midler.

Ændringer og ikrafttræden

§ 7 Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2 Vedtægterne kan til enhver tid tages op til drøftelse i Brugerrådet.

Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Social, Ældre- og Sundheds udvalget.

Godkendt af Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den: 09.11.2016

Retningslinjer og ordensregler for brug af stedet

  • Frederikssund Frivillighedssted er et sted, hvor man som borger i Frederikssund Kommune kan søge oplysninger og informationer om de forskellige patientforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, samt få svar på konkrete spørgsmål.
  • Frederikssund Frivillighedssted er et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde. Det er her de frivillige sociale foreninger, patientforeninger og humanitære foreninger og borgerne kan mødes på en uformel måde.
  • Frederikssund Frivillighedssted skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.
  • Alle frivillige sociale foreninger, der har betalt kontingent på 100.- kr. er tilknyttet stedet og kan benytte stedet, hvis man følger retningslinjerne for brug af stedet. Ingen foreninger eller organisationer har “deres eget”, da alle skal dele de givne rammer. der er dog mulighed for at foreningerne i det omfang , det kan lade sig gøre, kan få et aflåseligt skab.
  • Lokalerne og faciliteterne i Frederikssund Frivillighedssted er beregnet til at rumme mindre arrangementer, mens større arrangementer henvises til andre kommunale bygninger.
  • Foreningerne skal sørge for eget forbrug, med hensyn til kaffe, kopipapir, printerpapir, kuglepenne, og andre kontorartikler. Lokaler og faciliteter skal efterlades i pæn og ryddelig stand efter brug. Den sidste, der forlader stedet, skal huske at låse alle døre.