Get Adobe Flash player
Abonner på opdateringer

Regler / Vigtigt

 

Vigtige meddelelser

Nyt fra Brugerrådet

Vedtægter

Retningslinjer og ordensregler

Vigtige meddelelser

Det er blevet vedtaget, at alle foreninger skal betale kontingent på 100.- kr. pr. år.
Beløbet indsættes på konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5365 konto 0242095.

Nyt fra Brugerrådet

Vi overgår om kort tid til at benytte kommunens hjemmeside og de forskellige foreninger vil primo oktober blive oplært i brugen af denne hjemmeside.
Den gamle hjemmeside vil derfor ikke altid være fuldt opdateret, men ved evt. spørgsmål kan der forsat rettes henvendelse til Henny Bøgh på mail hboegh@post2.tele.dk eller på telefon 2099 5435

Vedtægter

Vedtægter og forretningsorden for brugerråd er udarbejdet af en arbejdsgruppe og derefter godkendt i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vedtægter og forretningsorden danner grundlaget for brugerrådets daglige arbejde og retningslinjer for brugerrådets drift af Frederikssund Frivillighedssted.

Vedtægter for Frivillighedsstedet i Frederikssund kommune

Formål

§ 1 Hovedmålsætningen for Frivillighedsstedet er, at støtte, inspirere, formidle og udvikle det frivillige arbejde lokalt. Frivillighedsstedet skal være et lokalt videnscenter for frivilligt socialt arbejde.

Frivillighedsstedet skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.

Målsætningen er endvidere, at skabe endnu bedre vilkår og rammer for det frivillige sociale- og patientrettede arbejde i Frederikssund kommune og åbne op for, at flere organisationer og foreninger kan udnytte hinandens ressourcer igennem en fælles rådgivningsfunktion.

Lovgrundlag

§ 2 Frivillighedsstedet er oprettet efter Servicelovens § 18 og modtager støtte herfra.

Organisatorisk placering og sammensætning

Brugerrådet

§ 5 Brugerrådet består af 5 medlemmer.

Suppleanter for brugerrådets repræsentanter vælges af brugerrådets medlemmer, således at ny valghandling ikke er nødvendig.

Stk. 3: Brugerrådets medlemmer vælges i første omgang for 2 år, dog således, at halvdelen af medlemmerne første gang vælges for 1 år, så der sikres kontinuitet.

Derefter vælges brugerrådet på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen efter de, i vedtægterne, nedfældede retningslinjer.

Økonomi

§ 6 Brugerådet udarbejder årligt et driftsbudget for frivillighedsstedet, som Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til i forbindelse med fordeling af midler efter § 18 puljen.

Brugerådet har over for det politiske udvalg ansvaret for at den tildelte bevilling overholdes. Der aflægges årligt et regnskab for de tildelte midler.

Ændringer og ikrafttræden

§ 7 Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2 Vedtægterne kan til enhver tid tages op til drøftelse i Brugerrådet.

Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Social, Ældre- og Sundheds udvalget.

Godkendt af Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den: 09.11.2016

Retningslinjer og ordensregler for brug af stedet

  • Frederikssund Frivillighedssted er et sted, hvor man som borger i Frederikssund Kommune kan søge oplysninger og informationer om de forskellige patientforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, samt få svar på konkrete spørgsmål.
  • Frederikssund Frivillighedssted er et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde. Det er her de frivillige sociale foreninger, patientforeninger og humanitære foreninger og borgerne kan mødes på en uformel måde.
  • Frederikssund Frivillighedssted skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.
  • Alle frivillige sociale foreninger, der har betalt kontingent på 100.- kr. er tilknyttet stedet og kan benytte stedet, hvis man følger retningslinjerne for brug af stedet. Ingen foreninger eller organisationer har “deres eget”, da alle skal dele de givne rammer. der er dog mulighed for at foreningerne i det omfang , det kan lade sig gøre, kan få et aflåseligt skab.
  • Lokalerne og faciliteterne i Frederikssund Frivillighedssted er beregnet til at rumme mindre arrangementer, mens større arrangementer henvises til andre kommunale bygninger.
  • Foreningerne skal sørge for eget forbrug, med hensyn til kaffe, kuglepenne, og andre kontorartikler. Lokaler og faciliteter skal efterlades i pæn og ryddelig stand efter brug. Den sidste, der forlader stedet, skal huske at låse alle døre.