Get Adobe Flash player
Abonner på opdateringer

Regler / Vigtigt

 

Vigtige meddelelser

Nyt fra Brugerrådet

Vedtægter

Retningslinjer og ordensregler

Vigtige meddelelser

Det er blevet vedtaget, at alle foreninger skal betale kontingent på 200.- kr. pr. år.
Beløbet indsættes på konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5365 konto 0242095.

Nyt fra Brugerrådet

Dialogmødet den 6. november 2018

Beretning for Frederikssund Frivillighedssted af formand Bente Schousboe

Det går godt i frivillighedsstedet, med mange aktiviteter, lokalerne bliver brugt flittigt.

17 foreningsbrugere er tilsluttet stedet.

Som I blev orienteret om sidste år, omkring Økonomisk rådgivning for kommunens borgere er  KFUM rådgivning  startet i år med råd og hjælp til en bedre økonomi  – der er mange der har taget imod dette tilbud og blevet hjulpet.

Hjerteforeningen har afholdt  flere arrangementer med  førstehjælpskurser

Der var mange der fik en god oplevelse, samtidig laver de gåture, hver torsdag, med start ved Sillebroen og afslutter i Frivillighedsstedet.

Diabetesforeningen har afholdt Verdens Diabetesdag i november 17, hvor der var samarbejde med Frederikssund kommunes sygeplejerske, diætist og fysioterapeut, hvor der blev taget risikotester, mange benyttede dagen til at komme forbi. Der bliver afholdt Diabetescafe hver måned,

Kræftens Bekæmpelse afholder kræft-cafe, en gang om måneden

Dansk Flygtningehjælps netværksgruppe, holder åben hus, hver torsdag, hvor de  hjælper vores flygtninge her i kommunen.

Røde Kors, Nørklerne mødes hver 14. dag i lige uger, og strikker varmt tøj til flygtninge.

Røde Kors integration, pigegruppen mødes og laver ting med flygtninge piger i samarbejde med Integrationsleder Nina Moustgaard.

Gigtforeningen har medlemsmøder, hvor medlemmer har mulighed for at mødes og nogle gange er der besøg af fagpersoner med relevante temaer.

Ældresagen  holder litteraturkreds, samt engelsk, samt billetsalg til deres arrangementer og har en Demensgruppe.

Dansk Vandrelaug holder møder, m.m., og nogle af deres ture udgår fra Frivillighedsstedet

Bedre psykiatri holder møder samt har pårørendegruppe, der mødes

Lokal SIND, og Bedre psykiatri holder fællesmøder  samt bestyrelsesmøder,

Lokal SIND holder bestyrelsesmøder og har afholdt generalforsamling.

Frederikssund Pensionistforening sælger billetter til deres arrangementer

Syg i Frederikssund er åbent hver tirsdag for rådgivning omkring det sociale.

Hjerneskadeforeingen holder café møder en gang om måneden.

Der er åbent, 2 gange om ugen mandag og onsdag, og den sidste lørdag i måneden, hvor  en af Frivillighedsstedets foreninger  holder vagt. Man kan få informationer om de forskellige patientforeninger, der er på “Stedet”.

Alle disse arrangementer bliver publiceret i Frederiksborg Amtsavis under tid og sted, herved gør vi os mere synlige for det vi står for og man kan også finde de faste arrangementer på vores hjemmeside.

Der kommer også information omkring “Stedet” i Kommunes info side om vores arrangementer m.m.Der er afholdt 4 brugerrådsmøder og 2 fællesmøder i forbindelse med frivillig fredag, samt installering af alarm.

Der er et godt fællesskab, i Frivillighedsstedet, hvilket kunne mærkes på vores frivillig fredag.

Den 30. september afholdte vi Frivillig fredag på en søndag.

Årets tema var Vandrekoncert.

14 foreninger deltog i år – tak for det

Vi åbnede dagen med vikingernes lurblæsere, og derefter talte Byrådsmedlem Hans Andersen , om frivilligheden og det gode liv der var, når man var frivillig, han var selv frivillig da han var ungi sportsklubben, dog bedst som frivillig, og ikke så god til sport, en munter tale.
Vikingerne afsluttede med et par strofer.

Senere var der vandreture i byen – Dansk Vandrelaug, Hjerteforeingen og Diabetesforeningen havde lavet ture på forskellige niveauer, her deltog ca. 40 på turene.

Der var igen i år opstillet en pølsevogn, hvor borgerne kunne få en gratis pølse og brød. Brugerrådet har tidligere erfaret at have et stort madspild ved arrangementerne, hvor der var indkøbt sandwich og vi synes det er bedre med en pølsevogn, hvor maden kan tilpasses antal brugere.

Dagen sluttede med en koncert med Maria Elizabeth der blev akkompagneret af Karen Sangvin, med stemningsfulde sange, bl.a blev Kim Larsen mindet.

Jeg takkede af, da dagen var slut, og jeg vil endnu engang takke foreningerne, der deltog og som igen var med til at gøre dagen god.-Tak for de ideer jeg fik, som vi i brugerrådet vil arbejde videre på, denne dag var også god, for det sammenhold der er, og jeg håber at de foreninger, der ikke deltog vil være med næste år, det giver et bedre sammenhold på “Stedet”,

Vi regner med at der var ca 60-65 besøgende på dagen.

I år har vi haft     3.711 fremmødte  ved foreningernes arrangementer. Derudover har vi haft  140  borgere fra “gaden” uden forudgående relationer, som har besøgt stedet på vores åbningsdage. Det er en forbedring fra sidste år.

Fremtiden for “Stedet”  Hvor vi ønsker at styrke indsatser og samarbejdet.

–    Vi skal arbejde på flere fælles aktiviter på tværs af huset.

–    Synliggørelse af eksisterne frivillige indsatser.

–    Styrke Frivillighedsstedet, som omdrejningspunkt for samarbejde og udvikling

–     Være i dialog, med Frederikssund kommune, der ønsker at samarbejde med de frivillige
foreninger.

–      I det hele taget, at  få vores Frivillighedssted mere synliggjort.

 Nu går vi til valget

På valg er:

Anne Marie Mathiesen (Diabetesforeningen )

Thomas Wester   (Lokal SIND)

Pia Omdal  (Dansk Vandrelaug )

Valg af revisor

På Valg er:

Knud Larsen (Diabetesforeningen) modtager genvalg

Alle var villige til genvalg og  alle blev genvalgt.

Vedtægter

Vedtægter og forretningsorden for brugerråd er udarbejdet af en arbejdsgruppe og derefter godkendt i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vedtægter og forretningsorden danner grundlaget for brugerrådets daglige arbejde og retningslinjer for brugerrådets drift af Frederikssund Frivillighedssted.

Vedtægter for Frivillighedsstedet i Frederikssund kommune

Formål

§ 1 Hovedmålsætningen for Frivillighedsstedet er, at støtte, inspirere, formidle og udvikle det frivillige arbejde lokalt. Frivillighedsstedet skal være et lokalt videnscenter for frivilligt socialt arbejde.

Frivillighedsstedet skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.

Målsætningen er endvidere, at skabe endnu bedre vilkår og rammer for det frivillige sociale- og patientrettede arbejde i Frederikssund kommune og åbne op for, at flere organisationer og foreninger kan udnytte hinandens ressourcer igennem en fælles rådgivningsfunktion.

Lovgrundlag

§ 2 Frivillighedsstedet er oprettet efter Servicelovens § 18 og modtager støtte herfra.

Organisatorisk placering og sammensætning

Brugerrådet

§ 5 Brugerrådet består af 5 medlemmer.

Suppleanter for brugerrådets repræsentanter vælges af brugerrådets medlemmer, således at ny valghandling ikke er nødvendig.

Stk. 3: Brugerrådets medlemmer vælges i første omgang for 2 år, dog således, at halvdelen af medlemmerne første gang vælges for 1 år, så der sikres kontinuitet.

Derefter vælges brugerrådet på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen efter de, i vedtægterne, nedfældede retningslinjer.

Økonomi

§ 6 Brugerådet udarbejder årligt et driftsbudget for frivillighedsstedet, som Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til i forbindelse med fordeling af midler efter § 18 puljen.

Brugerådet har over for det politiske udvalg ansvaret for at den tildelte bevilling overholdes. Der aflægges årligt et regnskab for de tildelte midler.

Ændringer og ikrafttræden

§ 7 Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2 Vedtægterne kan til enhver tid tages op til drøftelse i Brugerrådet.

Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Social, Ældre- og Sundheds udvalget.

Godkendt af Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den: 09.11.2016

Retningslinjer og ordensregler for brug af stedet

  • Frederikssund Frivillighedssted er et sted, hvor man som borger i Frederikssund Kommune kan søge oplysninger og informationer om de forskellige patientforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, samt få svar på konkrete spørgsmål.
  • Frederikssund Frivillighedssted er et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde. Det er her de frivillige sociale foreninger, patientforeninger og humanitære foreninger og borgerne kan mødes på en uformel måde.
  • Frederikssund Frivillighedssted skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.
  • Alle frivillige sociale foreninger, der har betalt kontingent på 200.- kr. er tilknyttet stedet og kan benytte stedet, hvis man følger retningslinjerne for brug af stedet. Ingen foreninger eller organisationer har “deres eget”, da alle skal dele de givne rammer. der er dog mulighed for at foreningerne i det omfang , det kan lade sig gøre, kan få et aflåseligt skab.
  • Lokalerne og faciliteterne i Frederikssund Frivillighedssted er beregnet til at rumme mindre arrangementer, mens større arrangementer henvises til andre kommunale bygninger.
  • Foreningerne skal sørge for eget forbrug, med hensyn til kaffe, kopipapir, printerpapir, kuglepenne, og andre kontorartikler. Lokaler og faciliteter skal efterlades i pæn og ryddelig stand efter brug. Den sidste, der forlader stedet, skal huske at låse alle døre.