Get Adobe Flash player
Abonner på opdateringer

Regler / Vigtigt

 

Vigtige meddelelser

Nyt fra Brugerrådet

Vedtægter

Retningslinjer og ordensregler

Vigtige meddelelser

Det er blevet vedtaget, at alle foreninger skal betale kontingent på 200.- kr. pr. år.
Beløbet indsættes på konto i Arbejdernes Landsbank på reg.nr. 5365 konto 0242095.

Nyt fra Brugerrådet

Brugerrådsreferat fra Frivillighedsstedet i Frederikssund d. 23. januar 2018 kl. 13.00-15.00.

Referat

Tilstede: Bente (Diabetes- og Fibromyalgiforeningen), Pia (Dansk Vandrelaug), Anne Marie (Diabetesforeningen), Henny (Hjerteforeningen) og Thomas (Lokal SIND).

Ikke deltagende: Ingen.

Bente bød velkommen!

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referatet blev godkendt!

2. Nyt fra Formanden:

Bente orienterede:

Bente har modtaget en liste over mulige ansøgninger til fonde. Det kunne være rare at have in mente, når
vi skal finansiere fælles arrangementer.

Foreningen Bedre Psykiatri er igen en del af Frivillighedsstedet! De har fået overdraget en nøgle og er
indforstået med, hvad angår vagter mm. Vel mødt!

Anna Jørgensen er stoppet i Røde Kors Ung Pigegruppe. Ny repræsentant er: Ingrid Bennetsen.

Bente har fået info om hvornår og hvordan, der skal gøres rent på Frivillighedsstedet. Der er lavet
følgende aftale: Hver dag bliver der tømt skrald fra lokalerne (undtaget køkkenerne, det skal vi fortsat
selv gøre), to gange bliver gulve og inventar rengjort, dvs. støvsuget og vasket. Servicelederen vil dagligt
følge op på, om der er udført den rengøring, der skal. Så, lad os håbe, det hjælper!

Notér: Se også sendt mail til foreningerne fra 17. januar 2018.

Vi har haft kontakt med Nordsjællands Krisecenter. De havde en forespørgsel om lån af lokaler.
Henny har imidlertid meddelt dem, at de ikke kunne låne lokaler, da lokalerne pr. definition, udelukkende skal benyttes af de foreninger, der er godkendt af Brugerrådet.

Bemærk: Der er kommet nye skabe; såmænd 9 stk.

Der var indkaldt til krisemøde på Elværket. Bente og Pia deltog. Kort fortalt: Der er indgået en budgetaftale
om den fremtidige drift. Alle kulturhusene i Frederikssund Kommune vil tilsammen blive beskåret med ½ mio. kr., hvoraf Elværket skal beskæres med 100.000 kr. Kommunens krav til driftsomkostninger var: 132,50 kr. pr. m3. Elværket bruger: 259,00 kr. pr. m3.
Der blev afviklet et gruppearbejde omkring Elværkets fremtid, og der kom mange gode ideer fra alle borde.
Men, hvad der sker efterfølgende er uvist!

Bente har også været forbi Frivillighedsrådets årsmøde i København. Det var et udmærket møde med
mange gode inputs! Bl.a. vores socialminister, Maj Mercado (C), var på banen og opfordrede til at ansøge om
midler fra Satspuljerne. Men, det er store beløb, der er i spil. Bente har fået en liste til at søge efter.

Bente skal til et møde omkring Vellux Fonden d. 7. februar 2018. Fonden uddeler midler til samfundsnyttige formål; den er således almennyttig.

Bente har også haft et møde med rådhusbetjentene, hvad angår tonerne i kopimaskinen. Vi har været (stærkt) utilfredse med den måde tingene blev håndteret på! Udgangspunktet var, at maskinen selv skulle fortælle
leasingfirmaet, når den var løbet tom for farver. Vi håber, tingene bliver bedre fremover.

Vi har opdateret kontingentet på Frivillighedsstedet til 200 kr.

3. Nyt fra Kassereren:

Pia fortalte:

Apropos regnskabet for Frivillig Fredag: Pia og Kurt Larsen (læs: revisor) har udarbejdet et regnskab sammen.

Arrangementet blev dyrt: 26.000 kr. Heraf kostede pølsevognen hele: 9.500,50 kr.!

Registrer: Foredraget med Peter Tanev, annoncer, spillemænd, projektor mm. er en del af omkostningerne.

Men vi var enige om, at vi har brugt pengene godt. Vi har således intet underskud, men derimod et mindre overskud på 152,20 kr.

Der var ingen anmærkninger! Regnskabet blev godkendt.

Kontanter og kassebeholdning d.d.: Kontanter: 22 kr. og kassebeholdning (AL): 32.671,78 kr.

Vær opmærksom på, at alle foreninger, der er repræsenterede på Frivillighedsstedet skal erlægge et
gebyr på 200 kr. for kalenderåret 2018. To foreninger mangler dog endnu at betale (…).

4. Oprydning:

Oprydningen på Frivillighedsstedet er desværre ikke tilfredsstillende!

Følgende er vigtigt: Den, som har nøglen, har også ansvaret!

Ordensregler er sendt ud til alle foreninger af Bente! Ordensreglerne skal overholdes! Vi skal alle sammen være her!

Vi har derfor besluttet os for at indføre sanktioner! Vi indfører gule og røde kort! Ét gult kort er en advarsel! Tre gule kort betyder ét rødt kort!

De foreninger, der overtræder ordensreglerne, altså i konsekvens af et rødt kort, bliver simpelthen smidt ud af Frivillighedsstedet! Det er barske forhold, men vi bruger for meget tid på at gøre rent efter andre!

Der vil blive gjort opmærksom på det, på opslagstavlen! Anne Marie kommenterede: Alle ser det – og forstår.

Og endnu en gang: Rygning er forbudt alle steder på Frivillighedsstedet! Dette er et must!

5. Eventuelt:

Pia nævnte et par ting. Hun foreslog:

1) Gamle (regnskabs)bilag over 5 år smides væk eller makuleres! 2) En koncertvandring!

Ja, det handler om koncertvandringer – koncerter på usædvanlige steder med bl.a. Maria Elizabeth og
Peter Smith.

Vi kan ikke afvikle det på Frivillighedsstedet. Men, måske kan vandreturen kombineres med musik på
Kulturhuset Elværket? Transportudgifter estimeres til: 500 kr.

Pia skal til et møde onsdag d. 7. februar 2018 desangående. Men på hvilken (års)tid kan vi gennemføre arrangementet? Sommeren er nok ikke mulig! Pia arbejder videre med det! En god idé.

En dato for Frivillig Fredag skal bookes! Fredag d. 28.- lørdag d. 29. og søndag d. 30. september er i spil!
Det kan tænkes, at flere borgere møder op på en weekend.

Kan vandrekoncerten kombineres med arrangementet Frivillig Fredag? Ja, ubetinget.

Sidste nyt: Pia booker Elværket søndag d. 30. september – for hele dagen! Vi venter på en bekræftelse.

Henny medbragte kunstplakater på Frivillighedsstedet: Paul Gauguin og Oluf Høst, tak!

6. Næste møde:

Næste Brugerrådsmøde afvikles tirsdag d. 13. marts fra kl. 13.00 på Frivillighedsstedet!

Tak for et optimistisk møde!

Referent: Thomas Wester
d. 25. januar 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter

Vedtægter og forretningsorden for brugerråd er udarbejdet af en arbejdsgruppe og derefter godkendt i Social- Ældre- og Sundhedsudvalget.

Vedtægter og forretningsorden danner grundlaget for brugerrådets daglige arbejde og retningslinjer for brugerrådets drift af Frederikssund Frivillighedssted.

Vedtægter for Frivillighedsstedet i Frederikssund kommune

Formål

§ 1 Hovedmålsætningen for Frivillighedsstedet er, at støtte, inspirere, formidle og udvikle det frivillige arbejde lokalt. Frivillighedsstedet skal være et lokalt videnscenter for frivilligt socialt arbejde.

Frivillighedsstedet skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.

Målsætningen er endvidere, at skabe endnu bedre vilkår og rammer for det frivillige sociale- og patientrettede arbejde i Frederikssund kommune og åbne op for, at flere organisationer og foreninger kan udnytte hinandens ressourcer igennem en fælles rådgivningsfunktion.

Lovgrundlag

§ 2 Frivillighedsstedet er oprettet efter Servicelovens § 18 og modtager støtte herfra.

Organisatorisk placering og sammensætning

Brugerrådet

§ 5 Brugerrådet består af 5 medlemmer.

Suppleanter for brugerrådets repræsentanter vælges af brugerrådets medlemmer, således at ny valghandling ikke er nødvendig.

Stk. 3: Brugerrådets medlemmer vælges i første omgang for 2 år, dog således, at halvdelen af medlemmerne første gang vælges for 1 år, så der sikres kontinuitet.

Derefter vælges brugerrådet på den årlige generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen efter de, i vedtægterne, nedfældede retningslinjer.

Økonomi

§ 6 Brugerådet udarbejder årligt et driftsbudget for frivillighedsstedet, som Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget tager stilling til i forbindelse med fordeling af midler efter § 18 puljen.

Brugerådet har over for det politiske udvalg ansvaret for at den tildelte bevilling overholdes. Der aflægges årligt et regnskab for de tildelte midler.

Ændringer og ikrafttræden

§ 7 Vedtægterne træder i kraft efter godkendelse af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2 Vedtægterne kan til enhver tid tages op til drøftelse i Brugerrådet.

Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges og godkendes af Social, Ældre- og Sundheds udvalget.

Godkendt af Social, Ældre- og Sundhedsudvalget den: 09.11.2016

Retningslinjer og ordensregler for brug af stedet

  • Frederikssund Frivillighedssted er et sted, hvor man som borger i Frederikssund Kommune kan søge oplysninger og informationer om de forskellige patientforeninger, humanitære foreninger og andre foreninger, som laver frivilligt socialt arbejde, samt få svar på konkrete spørgsmål.
  • Frederikssund Frivillighedssted er et lokalt servicecenter for det frivillige sociale arbejde. Det er her de frivillige sociale foreninger, patientforeninger og humanitære foreninger og borgerne kan mødes på en uformel måde.
  • Frederikssund Frivillighedssted skal opsamle og facilitere de initiativer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde og det patientmæssige område.
  • Alle frivillige sociale foreninger, der har betalt kontingent på 100.- kr. er tilknyttet stedet og kan benytte stedet, hvis man følger retningslinjerne for brug af stedet. Ingen foreninger eller organisationer har “deres eget”, da alle skal dele de givne rammer. der er dog mulighed for at foreningerne i det omfang , det kan lade sig gøre, kan få et aflåseligt skab.
  • Lokalerne og faciliteterne i Frederikssund Frivillighedssted er beregnet til at rumme mindre arrangementer, mens større arrangementer henvises til andre kommunale bygninger.
  • Foreningerne skal sørge for eget forbrug, med hensyn til kaffe, kopipapir, printerpapir, kuglepenne, og andre kontorartikler. Lokaler og faciliteter skal efterlades i pæn og ryddelig stand efter brug. Den sidste, der forlader stedet, skal huske at låse alle døre.